D’un món analògic a un món digital

La intel·ligència artificial en el desenvolupament de les habilitats del segle XXI

Haver passat d’un món analògic a un món digital ja és un motiu excel·lent per revisar la naturalesa i varietat de les matemàtiques a què estan exposats els estudiants. El vincle entre la intel·ligència artificial, el pensament computacional i la resolució de problemes reforça molt aquesta idea.

Al ritme més ràpid amb què la societat està canviant, és difícil predir la magnitud dels reptes que esperen als nostres joves en les properes dècades. Tanmateix, sembla obvi que el desenvolupament d’habilitats per resoldre problemes complexos, on el pensament computacional té un paper important, és essencial en l’educació del segle XXI.

El pensament computacional no és la capacitat de “pensar com un ordinador” o utilitzar un ordinador per pensar. Segons Cuny, Snyder i Wing (2010). El pensament computacional és “el procés reflexiu implicat en la formulació de problemes i les seves solucions de manera que la seva resolució pugui ser realitzada per un agent de processament de la informació”. Avui en dia, aquests agents de processament de la informació són cada cop més sofisticats i millorats per la IA, que posa a disposició noves eines de resolució de problemes.

Intel·ligència artificial i pensament computacional

De fet, la relació entre la IA a l’educació i el pensament computacional és simbiòtica. D’una banda, l’arribada d’eines equipades amb IA reforça la necessitat de desenvolupar el pensament computacional. Perquè és la forma privilegiada (potser fins i tot l’única) d’utilitzar els resultats donats per diversos agents intel·ligents i combinar-los per resoldre problemes. D’altra banda, l’estudi dels agents intel·ligents de processament de la informació és una bona manera de desenvolupar el pensament computacional.

Aprendre a programar, tot i que no és l’única manera de desenvolupar el pensament computacional, és un vehicle interessant per aconseguir-ho. A més, en els últims anys, l’ensenyament de la programació s’ha convertit en una preocupació en molts països. Es tracta d’una idea que es remunta a la dècada de 1960, però que evidentment va tenir dificultats per guanyar terreny per tot tipus de motius, entre ells els costos associats a la compra d’ordinadors.

Actualment, la programació docent es limita generalment a allò que és seqüencial, procedimental o basat en esdeveniments, sovint utilitzant eines molt visuals com Scratch, per exemple. No obstant això, aquest només hauria de ser el punt de partida per a una sòlida implantació en el programa de formació, ja sigui com a assignatura nova o en el marc dels cursos de matemàtiques.

Això no elimina de cap manera la necessitat de resoldre problemes amb un llapis i un paper, al contrari. La manera tradicional de resoldre problemes sempre seguirà sent una eina essencial, encara que només sigui per visualitzar allò que de vegades és molt abstracte. A més, els dos enfocaments s’han de complementar.

Millorar l’espectre de l’aprenentatge de les matemàtiques gràcies a la IA

Per tant, pot ser que sigui el moment d’actualitzar la formació impartida en matemàtiques, sense necessàriament fer un escombrat net, una taula rasa. Per exemple, si ens referim als programes de matemàtiques a la seqüència al final de l’ESO, veiem que els alumnes treballen principalment en el pla cartesià i aprenen a dominar l’àlgebra utilitzada en les funcions i relacions.

Tot això és molt rellevant. Però, no seria interessant millorar i ampliar l’espectre de l’aprenentatge de les matemàtiques, especialment pel que fa a la informàtica i la intel·ligència artificial?

Les matemàtiques discretes (que afecten, entre altres coses, als nombres enters) serien interessants en aquest sentit. O la teoria de grafs, molt útil per resoldre determinats tipus de problemes mitjançant la programació.

Haver passat d’un món analògic a un món digital ja és un motiu excel·lent per revisar la naturalesa i varietat de les matemàtiques a què estan exposats els estudiants. El vincle entre la intel·ligència artificial, el pensament computacional i la resolució de problemes reforça molt aquesta idea.

Vol extreure informació de les seves dades educatives? Contacti amb nosaltres.