La intel·ligència artificial és una part destacada d’una tecnologia que provocarà una transformació notable en la societat i l’economia

La intel·ligència artificial és una part destacada d’una revolució tecnològica que provocarà una transformació notable en la societat i l’economia. Catalunya ha de desenvolupar i executar una estratègia al respecte que permeti fer d’aquesta transformació una important contribució a la societat i al teixit economicoempresarial de tot el territori.

Catalunya disposa d’excel·lents capacitats que fan que sigui un país idoni per destacar en l’àmbit de la intel·ligència artificial. Aquestes capacitats són, concretament, entre d’altres, les de recerca i innovació, les infraestructures de supercomputació, robòtica i telecomunicacions, un posicionament notable com a país en la captació d’inversió i atracció de talent, un ecosistema de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) capdavanter, amb empreses emergents i empreses ja consolidades. I el fet de tenir Barcelona com a capital mundial del mòbil i seu de les principals fires tecnològiques del món amb el MWC al capdavant.

L’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya analitza cadascuna d’aquestes capacitats i estableix una sèrie de prioritats i línies d’actuació. Per tal de convertir Catalunya en un pol d’innovació, lideratge i atracció de talent i empreses en el terreny de la intel·ligència artificial.

CATALONIA.AI – La tecnologia d’intel·ligència artificial

La intel·ligència artificial és una disciplina de la informàtica, dedicada al desenvolupament d’algorismes, que permet que les màquines prenguin decisions intel·ligents. O, si més no, que es comportin com si tinguessin una intel·ligència semblant a la humana. Hi ha moltes definicions del concepte d’intel·ligència artificial. La definició més citada és la de John McCarthy, de 1956, segons la qual la intel·ligència artificial «és fer que una màquina es comporti d’una manera que seria considerada intel·ligent en un humà». D’altra banda, Andreas Kaplan i Michael Haenlein defineixen la intel·ligència artificial com «la capacitat que té un sistema per interpretar dades externes correctament, aprendre d’aquestes dades, i fer servir els coneixements adquirits per completar tasques i assolir objectius específics mitjançant una adaptació flexible».

La intel·ligència artificial es pot aplicar en infinitat de camps i sectors i té aportacions potencials ―algunes ja presents i molt significatives― que fan que disciplines com l’ètica, el dret, la psicologia, la filosofia, l’economia, el màrqueting digital, l’enginyeria, la salut, la sociologia, la biologia i moltes altres estiguin implicades en el seu desenvolupament i aplicabilitat.

La tecnologia d’intel·ligència artificial

La intel·ligència artificial és una de les disciplines que tindrà més poder i influència en el model de societat i d’economia del futur. Aquest poder transformador incidirà notablement en l’economia. En aquest sentit, alguns estudis assenyalen que el 2030 la intel·ligència artificial provocarà un increment addicional de 15,7 bilions de dòlars del PIB mundial. A l’Estat es podria traduir en un increment del 0,8% del PIB. El món laboral, la concepció del treball, les feines i els processos industrials, així com l’educació i, en general, tots els serveis públics hauran d’adoptar nous models i transformar-se.

En tot aquest canvi que ja ha començat, els governs i les administracions públiques han d’exercir la responsabilitat que els pertoca i fomentar i adoptar l’ús extens de la intel·ligència artificial i prioritzar l’ètica per millorar el benestar de les persones, la seguretat dels desenvolupaments de solucions, la cura dels recursos naturals, l’erradicació de la discriminació de gènere, l’accés a la tecnologia i la informació de manera transparent, i la vigilància de l’ús indegut de les dades i els algorismes.

CATALONIA.AI – L’estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya

L’impuls de la intel·ligència artificial és una prioritat del Govern, que vol donar suport al desplegament de la tecnologia d’intel·ligència artificial. Es vol fer de Catalunya un pol de referència internacional en recerca, innovació, generació i atracció de talent, empreses i inversors pel que fa a la intel·ligència artificial.

Amb aquest objectiu el Govern de la Generalitat de Catalunya impulsa l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya. Amb el nom CATALONIA.AI, desplegarà un programa d’actuacions específiques per enfortir l’ecosistema d’intel·ligència artificial que hi ha a Catalunya i liderar la generació de coneixement, l’aplicació social i empresarial i la creació de solucions basades en intel·ligència artificial que fomenti el creixement econòmic i la millora de la vida de les persones.

Objectius de CATALONIA.AI

Els objectius associats al desplegament de l’Estratègia són:

 • Impulsar l’ecosistema de la intel·ligència artificial a Catalunya.
 • Situar Catalunya com un dels motors de la intel·ligència artificial a Europa.
 • Convertir Catalunya, i Barcelona en particular, en un nucli d’intel·ligència artificial global.
 • Crear, retenir i atreure el talent especialitzat en intel·ligència artificial a Catalunya.
 • Potenciar la recerca i innovació en intel·ligència artificial a Catalunya.
 • Crear, mantenir i governar un repositori obert de dades i facilitar-hi l’accés.
 • Fomentar l’adopció de la intel·ligència artificial a les empreses i institucions.
 • Impulsar la formació en intel·ligència artificial de professionals i ciutadans.
 • Explicar a la ciutadania l’impacte positiu de la intel·ligència artificial en el seu benestar.
 • Promoure un desenvolupament sostenible, integrador, segur i just de la intel·ligència artificial a Catalunya.

El programa CATALONIA.AI

El programa d’actuacions de l’Estratègia s’estructura entorn dels eixos següents:

 • Ecosistema: impulsar un model de governança transversal que doni suport al desenvolupament d’un ecosistema d’intel·ligència artificial coordinat i connectat amb el món.
 • Recerca i innovació: potenciar la recerca i la innovació mitjançant l’aplicació d’instruments específics i l’establiment de sinergies entre l’Administració, els centres de recerca i innovació especialitzats i organitzacions usuàries intensives en intel·ligència artificial.
 • Talent: crear, atreure i retenir el talent especialitzat que impulsi el desenvolupament de solucions d’intel·ligència artificial i la transferència de coneixement a la societat, alhora que capaciti la ciutadania i els professionals d’altres sectors per afrontar-ne l’impacte.
 • Infraestructures i dades: disposar de les infraestructures necessàries per al desenvolupament de la intel·ligència artificial i facilitar l’accés segur a les dades públiques i privades.
 • Adopció de la intel·ligència artificial: fomentar la incorporació de la intel·ligència artificial com a impuls d’innovació en l’Administració i en sectors estratègics com l’agroalimentari, la salut i el benestar, el medi ambient, la mobilitat, el turisme, la cultura i la indústria, entre d’altres.
 • Ètica i societat: promoure el desenvolupament d’una intel·ligència artificial ètica, que respecti la legalitat vigent, sigui compatible amb les nostres normes socials i culturals, i se centri en les persones.

CATALONIA.AI – Capacitats de Catalunya

Catalunya té les capacitats i les potencialitats per posicionar-se en una situació privilegiada. Liderar el desenvolupament i l’adopció de la intel·ligència artificial al sud d’Europa, i esdevenir un pol tecnològic mundial en intel·ligència artificial.

Entre aquestes capacitats hi destaca l’ecosistema de coneixement de Catalunya amb les universitats, els centres de recerca i innovació i la comunitat científica que lideren la generació de talent i el desenvolupament tecnològic.

A més a més, la fortalesa del sector TIC català, amb un ecosistema digital d’emprenedoria, capacitat d’atracció d’inversions en tecnologia i generació d’un sector emergent de la intel·ligència artificial fan del país un pol d’innovació digital que se situa entre els més competitius i dinàmics d’Europa.

Finalment, cal destacar les infraestructures capdavanteres al servei del desenvolupament de la intel·ligència artificial. Entre les quals destaquen infraestructures científiques com el Barcelona Supercomputing Center i l’Anella Científica. Infraestructures tecnològiques com la xarxa pública de fibra òptica al conjunt del territori, i l’eix de centres de procés de dades situat a l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’informe tecnològic La intel·ligència artificial a Catalunya va seer elaborat per la Generalitat de Catalunya el juny de 2019. Identifica quin és l’ecosistema de companyies, universitats, centres de recerca i innovació i institucions de suport del sector de la intel·ligència artificial a Catalunya. Segons l’estudi, el sector de la intel·ligència artificial engloba 179 empreses a Catalunya. Sumen una facturació dedicada a la intel·ligència artificial de 1.336 milions d’euros i ocupen un total de 8.483 treballadors.

Més informació:

CATALONIA.AI | L’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya

CATALONIA.AI - L'Estratègia d'Intel·ligència Artificial